2009

Inhoudsopgave De Audiciens
Jaargang 3
Nummer 1/januari 2009

Pagina:

Inhoud:
4
4 Verslag 100 jaar NVVS: symposium Hoorzorg in Nederland, de cliënt centraal
Op 27 maart 1908 werd de ´Bond voor Slechthoorenden´ opgericht. Het was de tijd waarin doven en slechthorenden zich in een zwakke sociaal-maatschappelijke positie bevonden en zich grotendeels moesten behelpen met een luisterhoorn. De activiteiten van de bond groeiden mee met de tijd. De naam veranderde via ´Bond tot Bevordering van Belangen van Slechthorenden´ in wat wij nu kennen als de NVVS: Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.
De afgelopen 100 jaar is veel bereikt. De NVVS is uitgegroeid tot een grote organisatie die zich bezighoudt met belangenbehartiging van mensen die op een of andere manier problemen hebben met het gehoor.
In theater Het Spant in Bussum organiseerde de jarige NVVS met Hoorprofs en Stichting Atze Spoor Fonds op 28 oktober 2008 een symposium. Als de zaal zich vult is er veel geroezemoes naast gezwaai en gebaren. 23% van de aanwezigen maakt dan ook gebruikt van een hoortoestel of ander hoorhulpmiddel. In verband met goed zicht op de gebarentolk worden zij gevraagd midden voor het podium plaats te nemen. Het thema is: de cliënt centraal!
10
Verslag StAr-seminar ´Aantoonbaarheid´, november 2008
´Wij staan voor kwaliteit´, is de boodschap van StAr-voorzitter Hans de Wit-Fleer. De StAr-registratie voor audiciens en het Keurmerk worden steeds belangrijker. Niet alleen voor de consument maar ook voor de zorgverzekeraars die in toenemende mate het belang van het keurmerk onderstrepen.
het StAr-seminar van 8 november jl. met als thema ´aantoonbaarheid´ had alles te maken met kwaliteit. Meetbare en aantoonbare kwaliteit, kwaliteitscontrole, kwaliteitsbeloften en kwaliteitservaring. De sprekers boden de in groten getale aanwezige vakgenoten praktische en heldere informatie. Een welbestede zaterdag in de jaarbeurs in Utrecht.
17
In gesprek met Wouter de Wolf, materiedeskundige en StAr-auditor
Een keurmerk moet procedureel de lading dekken. Alleen bij uitvoering door een erkende instelling heeft het waarde. Het StAr-register van erkende audiciens wordt bewaakt door een beoordelings-, kwaliteits-, en een scholingscommissie. Audits worden o.a. uitgevoerd door Wouter de Wolf, sinds 2 jaar onafhankelijk materiedeskundige van StAr en Harrie Verhoeven, werkzaam bij TÜV.
TÜV Nederland is één van de grootste certificatie-instellingen in Nederland. TÜV verzorgt de certificatie van diverse systemen (bijv. ISO 9001:2000), is actief op het gebied van productcertificatie en veiligheidskeuringen aan machines en arbeidsmiddelen, beoordeelt de kwaliteitsbeheersing van IT-gerelateerde processen en verzorgt de certificatie van kennis, kunde en vaardigheden van personen met disciplines in veiligheid, gezondheid, techniek, beheer en advisering. TÜV Nederland heeft geen adviestak. Dit onderstreept de onafhankelijkheid als beoordelaar en voorkomt commerciële belangenverstrengeling tussen beoordeling en advies.
19
Retailer of zorgverlener?
Harry Streukens
In de rubriek ´carrièrestap´ in Elsevier van 01-11-2008, stelt de nieuwe directeur van Amplifon Nederland Peter Peters zich voor. Als belangrijkste taak ziet hij het realiseren van een cultuuromslag; van zorgverlener moet Amplifon (lees Beter Horen) retailer worden met een commerciële inslag. Die verandering is nodig, zo luidt het artikel in Elsevier, vanwege de concurrentie en omdat verzekeraars hoortoestellen steeds minder vergoeden.
Als deze ontwikkeling in de hoortoestellenwereld wordt toegelicht, wordt vrijwel direct gewezen naar de optiekbranche. Daar heeft deze ontwikkeling al jaren geleden plaatsgevonden! De opticien met de witte jas is al zeker twintig jaar geleden vervangen door een meer zakelijk type. Eerst is het nog steeds iemand met vakkennis, echter steeds meer verandert deze in een pure monturenverkoper met beperkte vakkennis betreffende optiek maar met des te meer commercieel inzicht. Kortom in de optiek gaat het Heel Anders.
21
Verslag 2e nascholingsdag ARBO audiologie AMC: ´Werken in lawaai´ Bescherming, communicatie en veiligheid
Op de tweede nascholingsdag arbo-audiologie op 2 oktober 2008 in het AMC Amsterdam werd het hoofdthema ´Werken in Lawaai´ besproken met betrekking tot bescherming, communicatie en veiligheid. Prof. dr. ir. Wouter Dreschler stelde in zijn openingswoord dat op dit gebied drie werelden samenkomen: de curatieve wereld (KNO en audiologie), de arbo-wereld (bedrijfsarts, arbeidshygiënist) en de audicien. De onderlinge disciplines kunnen optimale zorg bieden als er goede samenwerking bestaat. Dat is alleen mogelijk met kennis en begrip van elkaars werkveld.
Arbeidshygiënische strategieën, regelgeving, dosimetrie, gehoorbescherming en monitoring staan hernieuwd in de belangstelling. Communicatie in lawaai, veiligheid en keuringsnormen verdienen grote aandacht, evenals effecten van recreatief lawaai. Preventie staat hierbij hoog in het vaandel waarbij veel aandacht uitgaat naar de gevaren waaraan de werknemer wordt blootgesteld.
27
Van harte gefeliciteerd! Afgestudeerden 30 september 2008
28
Achtergronden van de veldnorm, een gesprek met prof.dr.ir.W.A.Dreschler
Wouter Dreschler is hoogleraar audiologie en als klinisch-fysicus audioloog verbonden aan het AMC Amsterdam. Daar is hij hoofd van de onderzoeksgroep Klinische & Experimentele Audiologie en coördinator van het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid. Hij bekleedt een aantal bestuurlijke functies en is (o.a.) voorzitter Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen (NOAH), vice-voorzitter Nationale Hoor Stichting (NHS), voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de NHS, voorzitter Stichting PACT (Platform for Audiological Clinical Testing), bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Audiologie (SBA) en bestuurslid van de Stichting Audiciensregister (StAr).
Zelfs mét interne routebeschrijving is het even zoeken in het AMC naar de werkkamer van prof. dr. ir. Wouter A. Dreschler, medeauteur van de Veldnorm die op 11 december 2008 officieel werd gepresenteerd.
´De Audiciens´ was benieuwd wat de aanleiding is geweest deze norm te ontwikkelen, hoe het is gesteld met controle en handhaving en wat het voordeel is voor alle betrokken partijen. In een openhartig gesprek met dr. Dreschler werden onze vragen beantwoord. Daarnaast is de tekst van de Veldnorm opgenomen als uitneembaar katern in deze uitgave.
31
Verslag praktijkopleidersavond oktober 2008
De opleiding tot audicien aan het ROC ASA in Nieuwegein heeft 165 leerlingen die door 120 praktijkopleiders worden bijgestaan om de fijne kneepjes van het vak te leren. Voor praktijkopleiders en direct betrokkenen bij de begeleiding en beoordeling van leerlingen in opleiding tot audicien, werd op 7 oktober en 27 november in samenwerking met de SVGB een startbijeenkomst voor praktijkopleiders georganiseerd. Met de overgang naar het competentiegericht onderwijs worden nu ook aan de praktijkopleiders andere eisen gesteld. `De Audiciens´ was present op de bijeenkomst van 7 oktober. Niet druk bezocht, maar wel zeer interactief en informatief.
35
Column GAIN
Hans van Pagée
37
van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
38
Agenda
Bijlage veldnorm hoortoestelverstrekking 2008/Noah-3 protocol hoortoestelaanpassing 2008

 


Nummer 2/april 2009

Pagina:

Inhoud:
4
In gesprek met Marc Sipkema, directeur van Varibel
In Meppel zetelt Varibel, producent van de Nederlandse hoorbril. De hoorbril kent een lange historie. Zo startte de ontwikkeling al 200 jaar geleden: een bril met trechtertjes naast de glazen die het geluid naar het oor leiden. Wat 200 jaar geleden al werd gewenst door slechthorenden is anno 2009 elektronisch gerealiseerd. Een hoorbril is een Voor-het-oor hoortoestel; de microfoons zitten voor het oor. Zo vangen de microfoons van nature het geluid van voren op, en blokkeert het hoofd zelf stoorgeluiden van achter.
De Varibel hoorbril is een originele Nederlandse uitvinding. Het bijzondere van deze door de TU Delft ontwikkelde hoorbril is dat in de brillenveren lange richtmicrofoons zijn geplaatst. Hiermee wordt het geluid uit de kijkrichting versterkt, en achtergrondgeluiden gedempt. Ideaal voor gesprekken in rumoerige situaties. In 2003 werd een VWO eindexamenvraag gewijd aan deze hoorbril voor het vak natuurkunde. Ook verschenen verschillende publicaties in de landelijke pers. Het is niet zomaar een product dat een bril met een hoortoestel combineert. ´De Audiciens´ ging op bezoek bij Marc Sipkema, directeur van Varibel, om te horen waarom juist ´de moderne´ hoorbril zoveel te bieden heeft.
9 De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn
Sinds de deregulering van 2002 is het mogelijk om verhoudingen tussen AC, KNO-arts, audicien en verzekeraar opnieuw te definiëren. Een recent voorbeeld hiervan zijn het NOAH-protocol en de Veldnorm: deze geven duidelijk aan waar competenties en verantwoordelijkheden liggen in een raster van samenwerking tussen deze partijen. Naast het protocol kennen zorgverzekeraars de standpunten van StAr, maar de beslissing óf en hoe deze vorm krijgen binnen het eigen beleid, beslist de verzekeraar zelf.
Marco van Rijn is beleidsmedewerker/inkoper bij UVIT, zorgverzekeraarcombinatie van Univé, VGZ, IZA, Trias. Hij deed ruime ervaring op met het beheer van verschillende portefeuilles en mocht na de fusies aangeven welke gebieden binnen de zorgverzekering zijn belangstelling hadden. Hij koos overtuigd voor visuele- en audiologische hulpmiddelen. Sinds 1 november 2008 is hier de portefeuille Mondzorg bijgekomen. Dat maakt Marco van Rijn een ´hoofd´ vertegenwoordiger binnen de zorgverzekering die zeer betrokken is bij de nieuwe beleidsvorming op audiologisch gebied. Hij zit in de begeleidingscommissie van Zorgverzekeraars Nederland, participeert in NOAH, zit als vertegenwoordiger van UVIT in het hoofdbestuur van StAr en informeert collega zorgverzekeraars over de beleidsontwikkelingen van StAr. Hij werkt vanuit de gedachte dat alleen positieve en constructieve samenwerking leidt tot goede zorg. Voor ´De Audiciens´ reden genoeg om naar Eindhoven af te reizen voor koffie en een goed gesprek.
13 In gesprek met Wim Beek over depilot otoscopie en audiologisch onderzoek
De overheid heeft de audicien de rol van poortwachter toebedeeld. Na audiologisch basisonderzoek moet de audicien het meest geschikte vervolgtraject bepalen voor een cliënt. Nadat het AZOS-rapport duidelijk maakte dat de vaardigheden van audiciens op het gebied van audiologisch onderzoek, otoscopie en triage onvoldoende waren, werd door het StAr-bestuur en de -scholingscommissie direct actie ondernomen. De voor triage benodigde kennis en vaardigheden zijn onderzocht en er zijn protocollen opgesteld.
Triage wordt voor de audicien hét woord van 2009. Werd het vorig jaar veelvuldig in de mond genomen om aan te geven dat er nieuwe ontwikkelingen op komst waren, nu is het tijd voor een toetsing in de praktijk. Veldnorm en NOAH-protocol moeten garant staan voor kwaliteit van zorg en de triage-audicien moet aan vernieuwde eisen voldoen. Daarom wordt screening audiometrie uitgebreid naar diagnostische audiometrie en wordt otoscopie toegevoegd aan de competenties van de audicien. In 3 jaar tijd moeten ongeveer 600 audiciens worden bijgeschoold!
Eind januari begon een groep van 15 geselecteerde audiciens aan de pilot voor een nascholing audiologisch onderzoek en otoscopie. Wim Beek participeert in de scholingscommissie van StAr en is één van de geselecteerde audiciens. ´De Audiciens´ sprak met hem over de eerste ervaringen van dit project.
19
Bekende Nederlanders bij GAIN ´Verwenjeorendag´
20 José van Bommel: gediplomeerd audicien
In het juli-nummer van 2008 berichtte ´De Audiciens´ over Erkenning Verworven Competenties (EVC). In een EVC-traject kunnen al lang werkzame audiciens die wel de opleiding hebben doorlopen, maar deze door omstandigheden nooit hebben afgesloten met een diploma, het vakdiploma alsnog behalen. In het begin van de procedure wordt objectief vastgesteld welke kwaliteiten een kandidaat bezit en waar (eventueel) nog aan moet worden gewerkt. Het erkend vakdiploma is met het oog op nieuwe (Europese) regelgeving een voorwaarde om als audicien te mogen werken.
In een EVC-traject worden persoonlijke kwaliteiten geïnventariseerd en vergeleken met de diploma-eisen. Er is een zelftest om te bepalen of EVC zinvol is. Zo ja, dan moet beschikbare kennis en ervaring met een portfolio en een vraaggesprek worden aangetoond. Eventueel moet een proeve van bekwaamheid worden uitgevoerd. De meeste kandidaten in het traject moeten uiteindelijk via een (deel)opleiding de ontbrekende kwaliteiten ontwikkelen.
Lize van den Hoogenband, opleidingsmanager van ROC-ASA, vertelde vorig jaar tijdens de voorlichtingsbijeenkomst aan ´De Audiciens´ dat het theoretisch mogelijk is dat iemand zónder enige bijscholing het diploma behaalt. Maar, zo vertelde ze erbij, deze kans wordt erg klein geacht. José van Bommel sloot het EVC-traject af zónder aanvullende scholing en is de eerste EVC-gediplomeerde audicien.
23 Nieuws van de nationale Hoorstichting
25 Gezond Leven
Op 25 januari jl. bezocht ´De Audiciens´ in de Jaarbeurs in Utrecht de Nationale Gezondheidsbeurs. Onder het motto ´hoe gezond ben ik en hoe gezond wil ik zijn?´ konden bezoekers zich onderwerpen aan testjes en check-ups, proeven, profiteren van beursaanbiedingen en veel informatie vergaren in de zones ´Eten en Drinken´, ´Verzorging´, ´Sport en Wellness´ en ´Medisch´. In het Hoor Paviljoen gaven de Nationale Hoorstichting, Oorakel en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden informatie over gehoorproblemen, preventie van gehoorschade en het belang van gehoorbescherming. Dit werd ondersteund door Alpine Hoorbescherming en een spreekuur van een KNO-arts en een audioloog. Stands van Beter Horen en Schoonenberg flankeerden het Hoor Paviljoen en schuin aan de overkant completeerde Kalkmann Audio dit beursonderdeel.
Tussen alle vitaminedrankjes en glutenvrije hapjes door deden mensen mee met de miniworkshop anti-rimpel gym. Op het aangrenzende terras bleek de cateraar met gewone broodjes en koffie desondanks geen slechte zaken te doen. Tussen de bezoekers bij het Hoor Paviljoen liep een kleurrijk figuur in een gouden jas. Zonder woorden ´sprak´ hij bezoekers in de lawaaiige beurshal aan via een klapper vol teksten zoals: Hoort u wel goed? Daarnaast toverde hij oordopjes achter de oren vandaan, liet hij van alles verschijnen en verdwijnen en wees hij iedereen op de mogelijkheid van een hoortest. Het werkte. Een rondje door de hal liet zien dat het bij de audiciens aanmerkelijk drukker is dan bij andere stands.
28 Is een goed aangepast hoortoestel voldoende?
Monique Joostema, Audiologie en Educatie, Phonak BV
De voornaamste klacht van mensen met een gehoorverlies is verslechterd spraakverstaan, vooral in situaties met achtergrondlawaai. Met de moderne hoortoestellen zijn er al grote sprongen gemaakt op het gebied van spraakverstaan, maar in sommige situaties schieten zelfs de modernste hoortoestellen nog tekort. Persoonlijke FM-apparatuur heeft zich bewezen als effectieve strategie voor verbetering van het spraakverstaan in lawaai. Er is zelfs gebleken dat mensen met een gehoorverlies die gebruik maken van FM-apparatuur in een lawaaiige situatie beter af zijn dan goedhorenden in dezelfde situatie.
31 Nederlandse School voor Gezondheidstechniek, de stand van zaken
Bedrijfsleven en onderwijs hebben de handen ineen geslagen om samen een landelijk opleidingscentrum te realiseren met een uniek en innovatief aanbod van vakonderwijs. De gezondheidstechnische beroepen (audicien, audiologie-assistent, opticien, orthopedisch technicus, orthopedisch schoentechnicus, tandtechnicus en technisch oogheelkundig assistent) hebben veel gemeen. Ze zijn onmisbaar voor de ondersteuning van miljoenen Nederlanders bij de functies zien, horen, lachen en bewegen. Technisch vakmanschap, maatschappelijk ondernemerschap en innovatie zijn in deze branches essentieel. De vraag naar vakmensen is groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het gezamenlijk vormgeven van de Nederlandse school voor Gezondheidstechniek is volgens de partners de aangewezen manier om de kwaliteit, de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van de opleidingen te verhogen en het innovatievermogen van de branches te vergroten.
Er wordt sámen gebouwd aan ónze school. Op de website vindt u onder andere het projectplan, persberichten, presentaties, namen van betrokkenen en een agendaoverzicht.
33 Nieuws van de AAA in Dallas
AAA: Aquire knowledge, Advance science, Acces technology. In Dallas, Texas USA, wordt van 1-4 april AudiologyNow! gehouden. Tijdens deze Amerikaanse audiologiebeurs (AAA) is er een programma van lezingen en workshops. Daarnaast is er een expohal waar onder de titel Audiology Solutions meer dan 200 exposanten hun producten en diensten presenteren en de nieuwste ontwikkelingen te zien zijn. ´De Audiciens´ heeft met onderstaande noviteiten de primeur!
33 Column GAIN: de wereld draait door
Hans van Pagée
33 van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
34
Agenda

 


Nummer 3/juli 2009

Pagina:

Inhoud:
5
VSB, een middenoor implantaat met grote gevolgen
´De Audiciens´ sprak met Engelien Milder, een gebruiker
Als audicien kom je niet dagelijks in aanraking met een middenoor implantaat zoals Vibrant Sound Bridge (VSB). De vraag is dan ook in hoeverre een ´gewone audicien´ op de hoogte moet zijn van dergelijke chirurgische hoorhulpmiddelen, de indicatie en de gevolgen. Volgens VSB-gebruiker Engelien Milder is kennis van zaken essentieel, ook al gaat het om iets dat nog weinig voorkomt. Alleen dán wordt voorkomen dat een cliënt onnodig lang in onzekerheid verkeert en bijtijds in het juiste traject terecht komt.
10 Dutch HealthTec Academy
Langs de A44 valt hij wel op, de zittende reus van 35 meter hoogte. Hij leent zijn lijf aan bezoekers die binnen kunnen voelen, ruiken, zien en horen hoe het menselijk lichaam werkt. Het is een reis door een gezond lichaam, onder het motto: als je er meer van weet, zal je er ook beter voor zorgen; als je je lijf begrijpt heb je ook eerder de neiging om gezond te willen leven. Het museum en belevingscentrum Corpus was daarmee de perfecte plaats voor de kick-off van de van de nieuwe school voor gezondheidstechniek waarin onderwijs en bedrijfsleven samengaan. De bestaande opleidingen voor audicien, opticien, orthopedisch technicus, orthopedisch schoentechnicus, tandtechnicus en technisch oogheelkundig assistent komen medio 2010 bij elkaar op één locatie in de regio Utrecht. Op 31 maart werd de nieuwe naam onthuld: Dutch HealthTec Academy - brings quality to life!.
13
Oordoppen zijn niet allemaal hetzelfde!
`De Audiciens´ in gesprek met Petra Spigt en Peter van Galen
Twee jaar geleden kwamen Petra Spigt van Laboratorium Formaat en Peter van Galen van Earproof in contact met elkaar. Hij wilde met een nieuw filter een topmerk gehoorbescherming in de markt zetten en zij zocht al een tijd naar wegen om gehoorbescherming naar een hoger plan te tillen dan tot nu toe door toeleveranciers werd gedaan. Samen staan zij voor een nieuw concept in gehoorbescherming: hoge kwaliteit, maatwerk en educatie.
Het begint bij een perfecte afdruk van het oor, dat vormt de basis voor hoge kwaliteit van het eindproduct. Helaas komt het nog (te) vaak voor dat er slecht gemaakte afdrukken binnenkomen op het laboratorium. Vandaar dat Petra Spigt en Peter van Galen er met klem op wijzen dat afdrukken gemaakt moeten worden door professionals; audiciens die hun vak verstaan.
19
Audicien in Europa
In ´De Audiciens` van oktober 2008 sprak Paul Valk over het belang van erkenning van het vak en het vakdiploma audicien. Inmiddels is een kwaliteitsstandaard voor het beroep audicien een feit en maakt deze veldnorm het mogelijk het werkterrein te verruimen en samenwerking te verbeteren. Audiciens moeten hiervoor op verschillende terreinen nascholen. Titelbescherming op nationaal en Europees niveau is daarvan afhankelijk. In veel Europese landen is audicien een gereguleerd beroep met een beschermde titel. Onze buitenlandse collega´s willen deze status niet kwijtraken omdat het in ándere Europese landen anders geregeld is en zijn daarom blij met de vooruitgang die in Nederland wordt geboekt.
´De Audiciens´ vroeg Paul Valk naar de stand van zaken: de laatste concepttekst voor een Europese norm is gereed en gaat ter inzage naar álle nationale normalisatie-instituten. De reacties worden verwerkt tot een definitieve eindtekst. De procedures lopen en worden eind dit jaar afgerond.
20
Intake, StAr seminar 20 juni 2009
Intake, een klein woord met vele betekenissen; inlaatopening, vernauwing, nieuwe instroom van personen, opname, invoer van een apparaat, opgenomen hoeveelheid van energie, inkomsten, ontvangsten, drooggelegd of ontgonnen stuk land en thema van het StAr seminar in Nieuwegein. In verband met het hoge aantal inschrijvingen (531!) deze keer niet in de Jaarbeurs, maar in het NBC congrescentrum te Nieuwegein.
StAr hecht groot belang aan de kwaliteit van de intakes. Audiciens moeten goed beslagen ten ijs komen als het gaat om triage en Veldnorm. Daarnaast zijn nog genoeg andere redenen om Intake als thema te nemen. ´Het thema staat dicht bij de audicien en sluit aan op de dagelijkse praktijk´, vertelde Willem Jan Lieve, secretaris van StAr ´De Audiciens´ al vóór het seminar. ´Ik hoop iedereen naar huis gaat met het gevoel: maandag ga ik het toepassen!`
31 Aan wie dit hoort, zegt het voort….
een gesprek met Herman ten Berge van de Nationale Hoorstichting
De tamtam roffelen en belangstelling genereren voor alles wat met horen en het gehoor te maken heeft, zijn belangrijke activiteiten van de Nationale Hoorstichting. Van 18 - 25 april werd wederom de Week van het Oor gehouden onder de titel: ´Zo hoort dat´. De lancering van kwaliteitsafspraken voor aanschaf van een hoortoestel heeft minder publiciteit opgeleverd dan het thema van vorig jaar: ´Hoorzorg ouderen, onze zorg´.
Nieuwe initiatieven zijn inmiddels in gang gezet. Daarnaast wordt een aantal bestaande activiteiten geactualiseerd en uitgebreid. En wie een ´lotje uit de loterij´ wil trekken kan ook terecht bij de Hoorstichting!
33 Persberichten
35 Column GAIN
Hans van Pagée
37 van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
38
Agenda

 


Nummer 4/oktober 2009

Pagina:

Inhoud:
5
In gesprek met prof. dr. C.W.R.J. Cremers en prof. dr. ir. A. Snik
Prof. dr. C.W.R.J. Cremers is KNO-arts en hoogleraar in de Otologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen/UMC St. Radboud en geniet wereldwijde bekendheid vanwege zijn onderzoek naar erfelijke oorzaken van doofheid. In de ontwikkeling van implantaten voor gehoorverlies en doofheid speelt hij een belangrijke rol.
Prof. Dr. ir. A. Snik is bijzonder hoogleraar audiologie en als audioloog en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de afdeling KNO van het Radboud Universiteit Nijmegen/UMC St. Radboud en is hoofd van het Audiologisch Centrum Nijmegen.
Slechthorendheid, en doofheid in het bijzonder, heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Hoorhulpmiddelen zijn ondanks verregaande technologische innovaties nog steeds hulpmiddelen die geen volledig herstel van de functie geven.
Ontwikkelingen in micro-elektronica en biomaterialen bieden nieuwe mogelijkheden. Met cochleaire implantaten kan een groep dove patiënten worden geholpen, BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) wordt vooral toegepast bij slechthorenden met een chronisch loopoor met een middenoorslechthorendheid en voor een groep met chronische ontsteking van de gehoorgang bestaat VSB (Vibrant Sound Bridge), een middenoor implantaat. (zie ´De Audiciens´ jrg. 3, nr. 3)
´De Audiciens´ sprak met prof. Cremers en prof. Snik op het UMC St. Radboud, waar binnenkort álle KNO-artsen en álle audiologen van het ziekenhuis op dezelfde gang bivakkeren om samenwerking te bevorderen. ´Want´, zo stelt prof. Cremers, ´Geïntegreerd werken en denken geeft meer mogelijkheden om centraal te ondernemen. Elkaar kennen betekent makkelijker iets voor elkaar doen, een stapje er bij doen en wat over hebben voor elkaar´
Voor audiciens is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen op het vakgebied. Om straks goed triage te kunnen verrichten en tijdig en gericht te verwijzen is ook enige kennis nodig van ontwikkelingen en mogelijkheden die aansluiten op de dagelijkse praktijk.
De cliënt met een binnenoorslechthorendheid die daarnaast voortdurend kampt met problemen met oorstukjes, natte oren heeft en géén ooroperatie heeft gehad, dát is degene die in aanmerking komt voor een implanteerbaar hoortoestel. VSB is een optie die een oplossing kan bieden.
10
In gesprek met L.J.P.M. Frissen, voorzitter van de Nationale Hoorstichting
Begin 2009 heeft mr. Thom de Graaf het voorzitterschap van de Nationale Hoorstichting overgedragen aan Léon Frissen. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Vervolgens kan daar nog een termijn aan worden vastgeknoopt.
De Nationale Hoorstichting werd in 1995 door prof. dr. J.J. Grote (KNO-arts) opgericht en werkt samen met de NVVS om het grote belang van auditieve communicatie uit te dragen door het organiseren en stimuleren van activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie, revalidatie en wetenschappelijk onderzoek. In de Wetenschappelijke Raad van de Hoorstichting zijn niet alleen alle academische centra op het gebied van oorheelkunde en audiologie vertegenwoordigd, maar ook TNO Kwaliteit van Leven maakt deel uit van deze Raad.
Daarnaast organiseert de Nationale Hoorstichting in samenwerking met NVVS en FOSS, Oorakel, NVAB, GAIN, KNO-vereniging en FENAC jaarlijks een Week van het Oor.
De Nationale Hoorstichting is promotor van het HoorPlatform (www.hoorplatform.nl) waarvan de initiatiefgroep bestaat uit medewerkers uit de audiologie, de KNO-sector, de audiologische industrie en gehoorresearch en slechthorenden-organisaties.
Op de website van de Nationale Hoorstichting vinden bezoekers ook informatie over StAr-geregistreerde audiciens en keurmerk-bedrijven. Genoeg redenen om een aantal vragen voor te leggen aan de voorzitter van de Nationale Hoorstichting, Leonardus Johannes Petrus Maria Frissen.
13
De bacheloropleiding Audiologie stopt – of niet?
Na een voorbereidingstraject van vijf jaar startte in 2004 de hbo-opleiding Audiologie. In nauwe samenwerking met het audiologische werkveld is het een unieke opleiding in Nederland die zich richt op gehoor en geluid. Met het diploma mag je de titel Bachelor of Audiology voeren. Deze kan werken op medisch terrein in instellingen zoals audiologische centra, kno-afdelingen van ziekenhuizen, scholen voor doven en slechthorenden of audicienbedrijven, maar ook meer technisch georiënteerd, zoals akoestische adviesbureaus, arbodiensten, industrie, TNO, geluidsstudio’s of omroepen.
Desondanks heeft de Raad van Bestuur vijf jaar na de start van de opleiding Audiologie moeten concluderen dat het aantal aanmeldingen ieder jaar is achtergebleven bij de verwachtingen. Op dit moment is de belangstelling zelfs zo gering dat het vanuit onderwijskundig en financieel oogpunt niet langer verantwoord is om de opleiding aan nieuwe eerstejaars aan te bieden. Om die reden is besloten om de opleiding de komende jaren zorgvuldig af te bouwen.
Tot nu toe zijn 25 studenten aan de opleiding Audiologie afgestudeerd. De komende jaren worden nog eens 62 vakbekwame bachelor-audiologen opgeleid voor wie, gelet op de arbeidsmarktsituatie voor wat betreft audiologie, goede werkgelegenheidsperspectieven bestaan.
De directie van Fontys Paramedische Hogeschool onderzoekt nog of de in de afgelopen jaren opgebouwde audiologische expertise elders binnen de hogeschool kan worden ingebed.
15
Van harte gefeliciteerd! Afgestudeerden 2009
16
54e EUHA 2009
In september 1960 werd in Würzburg de UHA (Union of Hearing Aid Acousticians) opgericht waarin twee andere organisaties werden opgenomen: de ´German Hearing Aid Group´ (opgericht in 1952) en de ´Association of German Hearing Aid Traders´ (opgericht in 1957).
Door toenemende Europese regelgeving werd in 2003 besloten de organisatie onder een nieuwe naam te laten opereren waarmee de belangen van de leden efficiënt worden gerepresenteerd in heel Europa: ´European Union of Hearing Aid Acousticians´.
Eén van de doelen van de organisatie is audiciens, wetenschappers en leken met een (beroepsmatige) interesse in het vakgebied samen te brengen zodat zij zich verder ontwikkelen om te allen tijde de beste partner te zijn voor mensen met gehoorproblemen. Hierbij is ondersteuning in het revalidatieproces een belangrijke factor, net als technische ondersteuning. hoog-kwalitatieve hoorhulpmiddelen en vakkennis. De EUHA streeft saamhorigheid na tussen de verschillende disciplines en wijst op verantwoordelijkheid en professionaliteit.
Een actieve uitwisseling van kennis op een hoog professioneel niveau garandeert up-to-date informatie met betrekking tot de laatste ontwikkelingen. Het motto ´als je niet vooruit gaat, ga je achteruit´ is meer dan ooit van toepassing. Het aanpassen van hoortoestellen wordt steeds verfijnder. Op het 54e International Congress of Hearing Aid Acousticians presenteren experts de huidige ontwikkelingen op medisch, audiologisch en hoortechnisch gebied. Daarnaast is er een internationale vakbeurs.
21 GO-OUT PLUG-IN
Met dank aan Merlin Jurg, functionaris gezondheidsbevordering bij GGD Amsterdam, Epidemiologie, Documentatie en gezondheidsbevordering.
Centrum Media & Gezondheid heeft samen met de GGD Amsterdam de pilot campagne Go Out-Plug In ontwikkeld. Doel is gehoorschade bij jongeren tijdens het uitgaan te voorkomen. Het onderwerp is voor het uitgaanspubliek nog vrij nieuw, maar er is steeds meer interesse voor. Van 24 oktober 2008 tot eind december 2008 werd campagne gevoerd. Het daaraan verbonden onderzoek werd eind april 2009 afgerond (www.gezond.amsterdam.nl).
23 Afscheidssymposium Dr. Hans Verschuure
Voor Dr. Hans Verschuure moet alles functioneel zijn. Dr. Rob Batenburg de Jong van het Erasmus MC te Rotterdam: ´Hij ademt, spreekt en doet hoorrevalidatie. Al tijdens assistentenfeestjes stond hij met een dB-meter bij de pick-up. Met een Life Time Achievement is hij één van de meest gerenommeerde audiologen ter wereld´. 
Als General Secretary van de International Society of Audiology (ISA) heeft hij veel invloed uitgeoefend. Hij organiseerde in 1992 de eerste conferentie van de European Federation of Audiology Societies (EFAS) en werd later voorzitter van deze organisatie. Hij speelde een sleutelrol in de lancering van het International Journal of Audiology, zette verschillende Europese audiologische onderzoeksprojecten op, m.n. op het gebied van standaardisatie en maakte zich sterk voor structuur en kwaliteit van de audiologie-opleiding. Ook binnen het RIVM team medische gezondheid en milieu is hij opleider, onderzoeker, man van de praktijk en bovenal voorstander van hoog kwalitatieve zorg.
Als hoofd van het Gehoor en Spraakcentrum van het Erasmus MC heeft Dr. Verschuure zich ruim 40 jaar ingezet op diverse vlakken in de audiologie, zowel in binnen- als buitenland. In zijn streven naar kwalitatief hoogwaardige audiologische zorg was hij voor velen een inspirator om op het vakgebied van de audiologie onderzoek te doen. Vrienden en collega´s noemen hem een bijzondere man die na 30 jaar een onvergetelijk afscheid verdient. Dat heeft hij gekregen!
Onderdeel van de feestelijkheden op 4 september jl. was een symposium met sprekers uit eigen kring, maar ook van ver buiten onze landsgrenzen. Op de 16e etage van het Golden Tulip Hotel in het centrum van Rotterdam genoten de genodigden van een fantastisch uitzicht over de Maas terwijl verschillende audiologische onderwerpen werden belicht én Dr. Hans Verschuure in het zonnetje werd gezet.
29 Proeve van Bekwaamheid een succes
door Lize van den Hoogenband
Op 29 september hebben 45 deelnemers hun diploma Audicien gehaald; zij vormen de eerste groep die de opleiding heeft afgerond met een Proeve van Bekwaamheid op de werkplek, afgenomen door twee assessoren (examinatoren) uit het werkveld.
De Proeve van Bekwaamheid is in 2008 geïntroduceerd in het kader van Competentiegericht Leren, waarbij de focus ligt op het bij elkaar brengen van de beroepspraktijk en het onderwijs. De Proeve werd vorig jaar op school afgenomen maar na de evaluatie werd vastgesteld dat die situatie gekunsteld was. Daarom werd dit jaar de Proeve op de werkplek afgenomen. De assessoren die ook vorig jaar betrokken waren bij de afname van het examen, zijn nu weer gevraagd. Zij hebben vorig jaar een korte training genoten om te leren hoe de Proeve en het beoordelen uitgevoerd moeten worden. Dit jaar was de voorbereiding vooral gericht op de inhoud van de Proeve en de beoordelingscriteria. In koppels van twee hebben de assessoren de Proeve van Bekwaamheid afgenomen.
32 Geboren: Femke Jasmijn van Leeuwen
Op 19 september 2009 werd Femke Jasmijn van Leeuwen geboren, zusje van Lotte. Lotte is 3 jaar oud en kreeg op een leeftijd van 5 weken hoortoestellen. Inmiddels heeft ze een CI en een hoortoestel en bezoekt ze de peutergroep van de Bertha Muller School in Utrecht. (speciaal onderwijs voor o.a. dove en slechthorende leerlingen).
Beperkt genetisch onderzoek vóór de geboorte van Femke wees uit dat de doofheid waarschijnlijk niet erfelijk is, maar desondanks waren de ouders alert op eventuele hoorproblemen bij hun tweede dochter. Toen ze merkten dat de reacties op geluid niet optimaal waren werd direct alles opgelijnd om het gehoor van Femke zo snel mogelijk te onderzoeken.
Dr. Jojanneke Meloen, audiologe van het UMC had nog niet eens de definitieve testresultaten binnen toen de ouders al een afspraak hadden gemaakt met Stijn Hoogeboom, audicien bij Makker Hoorspecialisten, gespecialiseerd in aanpassingen bij baby´s en audicien van hun dochter Lotte. Hij maakte 12 dagen na Femke´s geboorte afdrukjes die met hoge prioriteit zijn verwerkt bij Laboratorium Formaat. Op 6 oktober waren de oorstukjes beschikbaar. 17 dagen na haar geboorte werden bij Femke roze hoortoestellen van Phonak (Naida V SP) aangepast!
38 Berichten uit de media
43 Meer dan schoon alleen
Iedere audicien moet zich houden aan een hygiëneplan waarin een duidelijk protocol aangeeft hoe er moet worden omgegaan met hygiëne op alle onderdelen van de werkvloer. Het moet duidelijk zijn dat persoonlijke hygiëne van belang is: wanneer, waarmee en hoe lang moet je handen wassen voor of na een bepaalde handeling. Maar ook het op de juiste manier reinigen van de werktafel, materialen en oorstukjes is belangrijk, net als verantwoord gebruik, opslag en verwijdering van chemische materialen.
47 GAIN: aanpassen
Hans van Pagée
49
van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
50
Agenda