2013

Inhoudsopgave De Audiciens
Jaargang 7
Nummer 1/februari 2013

Pagina:

Inhoud:
3

Voorwoord

5

STAR-seminar 2012
In 2008 besloot toenmalig minister Klink dat de gehele gezondheidszorg zou overgaan op functiegericht voorschrijven, en hoorzorg is nu als laatste aan de beurt. Gezien de bezoekersaantallen op 12 en 17 november jl. hebben bijna alle audiciens van Nederland het Star-seminar bezocht om te worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het functiegericht voorschrijven. Desondanks bleef er nog veel verwarring en onzekerheid. Dagvoorzitter Paul Valk riep op om de hakken uit het zand te halen en de schouders eronder te zetten. ‘We wisten het’, maar dat neemt niet weg dat het ongelukkig samenvalt met bezuinigingsoperaties en recessie. Het is belangrijk om protocol goed uit te voeren, maar om goed te doorzien waar de cliënt het meeste baat bij heeft zijn expertise, ervaring, ‘gut feeling’ en een professionele blik van de audicien van het allerhoogste belang. De audicien moet tegen een lagere prijs goede en adequate zorg leveren, maar daarbij mag de kwaliteit niet in het geding komen. Zorgverzekeraars moeten dit faciliteren. Kwaliteit is waar StAr voor staat, kwaliteit is een houding, excellentie zit in je karakter! Dus ook als er een cultuuromslag komt, levert de StAr-audicien kwaliteit en moet helder zijn waarom déze cliënt op deze manier wordt geholpen.

15

Nieuwe geluiden over tinnitus
Verslag van het landelijk NVVS symposium, 2 november 2012 te Utrecht

21

Open brief aan minister Schippers
Om uiting te geven aan de zorg omtrent het moeizaam verloop van de invoering van het ZN-Hoorprotocol en verstrekking auditieve Hulpmiddelen per 1 januari 2013, schreef audiciensvereniging AudiNed op 22 januari een open brief aan mw. drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

23

1 april: keuzeprotocol horen
Op 21 december 2012 stuurde NVAB en Zorgverzekeraars Nederland een nieuwsbrief aan audiciens, NVVS, KNO-artsen, audiologen en GAIN m.b.t. de functiegerichte aanspraak per 2013: “Auditieve zorg gaat vanaf 2013 over van een productgerichte naar een zorggerichte (functiegerichte) aanspraak. Zorgvraag en oplossing van de klant komen hiermee nadrukkelijk centraal te staan. Afgelopen maanden is door diverse veldpartijen intensief gewerkt om de overgang van productgericht naar zorggericht per 2013 mogelijk te maken. Er zijn randvoorwaarden gerealiseerd om de klantuitkomst centraal te stellen. Dankzij inzet van alle betrokken partijen is een goed startpunt gecreëerd om de functiegerichte aanspraak op hoorzorg vanaf 2013 te concretiseren.” [de hele nieuwsbrief is o.a. te vinden op www.zn.nl] Dus: op 1 januari is de nieuwe werkwijze ingegaan! Digitale ondersteuning hiervan wordt voorzien per 1 april 2013 met het live in productie gaan van het aanvraagportaal Keuzeprotocol Horen t.b.v. audicienbedrijf en audiologische centra.

24

Acceptatietest

Vóór de lancering op 1 februari 2013 van het ZorgInfo Hulpmiddelen Aanvraag Portaal (HAP) Auditief van VECOZO werd half januari eerst proefgedraaid met de zogenaamde Acceptatietest. In verschillende sessies konden audiciens kennismaken met dit systeem en kwam een aantal onvolkomenheden aan het licht. Hierop werd besloten de lancering van het systeem op 1 februari nog enkele maanden uit te stellen om de ‘show-stoppers’ adequaat aan te pakken. Audicien Eduard de Boer maakte een verslag van de sessie van 15 januari 2013.

25

HoorProfs audiciencongres
Het 2e Hoorprofs Audicienscongres op 10 november 2012 verliep niet helemaal volgens planning. Functionele aanspraak was afgelopen najaar [en nog steeds!] een hot item en velen waren afgekomen op de behandeling van dit onderwerp door Mark Laureyns, docent Hoortoestelaanpassing aan de opl. Audiologie van de Thomas Moore Hogeschool te Antwerpen én internationaal directeur van het Amplifon Studie- en onderzoekcentrum in Milaan. Volgens het programma ‘de ultieme gelegenheid tot het delen van kennis en het stellen van veel vragen over de techniek van de aanspraak en de techniek van hoortoestellen’. Helaas moest dhr. Laureyns op het laatste moment verstek laten gaan. Het programma werd ad hoc ingevuld met een interactieve presentatie door Dr. Ir. Niek Versfeld, klinisch fysicus-audioloog, waarin duidelijk werd dat functiegerichte verstrekking voor alle betrokkenen nog steeds een ‘grote zwarte doos’ is.
Prof. Dr. Cor Molenaar, directeur van adviesbureau eXQuo consultancy en hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ging o.a. in op de vraag of webshops een oplossing zijn om de recessie het hoofd te bieden. Marketingstrategieën zijn ook voor audiciens steeds belangrijker. Niet alleen de zelfstandig audicien moet op de hoogte zijn van mogelijkheden en ontwikkelingen, ook de audicien in loondienst moet inzicht hebben in de gehanteerde business-modellen en koopgedrag van consumenten om succes te behalen op de werkvloer. Internet leidt tot een structurele verandering van zaken doen. Samenwerken binnen een bedrijf, maar vooral ook met anderen, wordt steeds belangrijker om te overleven.

29

HINK Marathon 2012
Op 26 november kregen 140 deelnemers aan de jaarlijkse HINK Marathon een lange dag vol productinformatie en actuele ontwikkelingen voorgeschoteld. Pim Föster (HINK) leidde de presentaties in goede banen zodat er ook tijd overbleef om de stands te bezoeken van ruim 20 aanwezige leveranciers. Zij demonstreerden nieuwe producten en ontwikkelingen die al eerder werden gepresenteerd op het EUHA congres in Frankfurt am Main en enkele noviteiten die begin 2013 worden gelanceerd. Minder grootschalig dan een beurs, maar zeer toegankelijk en persoonlijk, kan op kleinere bijeenkomsten veel informatie worden verzameld en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen of advies bij problemen. Inhoudelijk was het een ware marathon. Vandaar dat niet alle presentaties kunnen worden opgenomen.

36

Ter nagedachtenis: Herman Ten Berge

36

Persberichten
Oorakel den Haag
Oorakel: Cursus voor audiciens

37

Geslaagden audiciensopleisding
2011 en 2012

39

Column Wederhoor: Het systeem, Paul Valk

31

Column GAIN: Niet de klant, maar de Zorgverzekeraar centraal, Hans van Pagée

42

Agenda
 


Inhoudsopgave De Audiciens
Jaargang 7
Nummer 2 /Mei 2013

Pagina:

Inhoud:
3

Voorwoord

5

25ste AAA
De American Academy of Audiology vierde haar zilveren jubileum in Anaheim Californië (VS). AudiologyNow!  is nog steeds ‘s werelds grootste jaarlijkse bijeenkomst van audiologen, audiciens en andere vertegenwoordigers in het audiologisch vakgebied. 200 exposanten, nieuwe ontwikkelingen, toekomstige mogelijkheden en grote namen op het vakgebied boden de mogelijkheid tot kennisvergaring, kennisdeling en netwerken, onder het motto: ‘Innovating the future’.
Zoals ieder jaar werd de beursvloer weer overspoeld door meer dan 7500 professionals op audiologisch gebied. Daarnaast bood het lezingenprogramma een interessante mix en werd de inaugurale rede gehouden door ‘onze’ professor Pim Van Dijk.

11

Veldnorm en NOAH-4
De Veldnorm en het NOAH [Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen] protocol waarin de handelwijze van KNO-artsen, klinisch- fysicus audiologen en StAr-geregistreerde audiciens wordt beschreven, werd in december 2008 gepresenteerd. De partijen die betrokken waren bij de opstelling van deze Veldnorm* spraken de intentie uit dat deze periodiek zal worden geactualiseerd. Dat is nu gebeurd met de versie van maart 2013. De herzien versie is te lezen op www.deaudiciens.nl.

13

Het protocol: inhoud en uitwerking
In het nieuwe protocol staat de klantbeleving centraal. Daarnaast zijn er objectieve gegevens die de klantbeleving aanvullen en de compensatie nader onderbouwen. Maar uiteindelijk speelt ook de audicien een onmisbare rol bij de keuze en aanpassing van een hoortoestel. Dit samenspel van objectieve en subjectieve informatie wordt beter gestructureerd in het nieuwe systeem van Functiegericht Voorschrijven. Om het nieuwe systeem zuiver te kunnen beoordelen moet onderscheid worden gemaakt tussen inhoud en uitwerking van het systeem. De Audiciens kreeg van Prof. dr. ir. Wouter Dreschler een heldere uitleg.

17

Indicatieportaal en privacy
In verband met o.a. door audiciens van HoorProfs geconstateerde problemen met de beveiliging en de privacy van klantgegevens op het indicatieportaal zoekt zowel ZN als Vecozo naar een oplossing van dit probleem dat audiciens en klanten raakt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op de werkvloer niet echt bekend, maar is wél regelgeving waaraan audiciens gebonden zijn. Pas als er iets verkeerd gaat zal aan de bel worden getrokken. Het is belangrijk dat de audicien weet welke verantwoordelijkheid hij draagt en hoe met klantgegevens dient te worden omgegaan.

20

AudiNed

“Pas als Audined staat als vakvereniging kunnen meerjarenprojecten worden gestart. Vooralsnog moet vooral daadkracht zichtbaar zijn. Geen onderzoek en analyse achter de schermen maar naar buiten treden en laten zien waar Audined mee bezig is.”

21

Bijlage: Nieuwsbrief Eardrop

25

De ontwikkeling van het Hoorprotocol
René Groen was een van de deelnemers aan de Masterclass Functiegericht voorschrijven van Hoortoestellen op 9 april 2013. Hij maakte een verslag gebaseerd op de informatie in de masterclass, aangevuld met informatie uit diverse artikelen. I.v.m. de beschikbare ruimte is het verslag door de redactie ingekort. De volledige versie kunt u vinden op www.deaudiciens.nl en www.audined.nl

29

Centrum voor certificatie en/of StAr
Het StAr-Handboek en de Veldnorm geven duidelijk aan wat er van een triage-audicien wordt verwacht. Ineens zijn er nu zorgverzekeraars die boven- en zelfs ónder deze door henzelf mee opgestelde norm willen werken.
Naast StAr is voor audiciensbedrijven in 2013 ook het Centrum voor Certificatie actief als organisatie die erkenningsregelingen ontwikkelt, beheert en toetsingen uitvoert. Daarnaast accrediteren zij cursussen waarbij zij gebruikmaken van onafhankelijke commissies waarin deskundigen uit het vakgebied zitten.
Moet er nu náást accreditatie door Star en de Star-emblemen voor erkend (triage-)audicien/bedrijf ook nog een erkenningsembleem van het Centrum voor Certificatie op de deur? Als het aan verzekeraar VGZ ligt wel. Die is opdrachtgever voor dit extra certificaat waarmee gewaarborgd moet worden dat bij triage de audicien over de juiste diploma’s beschikt, een goede aanpaskamer met audiocabine heeft en fysiek aanwezig is. Dit staat bijna recht tegenover de pilot van zorgverzekeraar CZ die juist audiciens op pad stuurt om bij de mensen thuis een aanpassing te doen, gewoon op de keukenstoel. En waar staat StAr in dit alles?

32

Wat speelt er mee bij geluidskwaliteit? Noor Bremmers
Een natuurlijke geluidskwaliteit van een hoortoestel hangt af van veel factoren. De microfoon (frequentiebereik/maximaal ingangsniveau) is als eerste bepalend voor de uiteindelijke geluidskwaliteit. Met een slechte microfoon is het niet mogelijk een output-signaal te krijgen van goede kwaliteit. Direct achter de microfoon zet de AD-converter analoge geluidssignalen (tijdcontinu) om in een digitaal (tijddiscreet) signaal. Voor verdere verwerking van het signaal en behoud van geluidskwaliteit is het belangrijk dat dit optimaal gebeurt.
Noor Bremmers geeft een overzicht van het proces van geluidsversterking in het hoortoestel en de belangrijke rol van een aantal factoren op de uiteindelijke geluidskwaliteit.

35

Het hoorprotocol, de media, de commotie!
“Onze emoties worden volautomatisch bovenmatig beroerd door gebeurtenissen dichtbij”
Dit is een uitspraak van Ben Tiggelaar, gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij deed de uitspraak in zijn column in NRC Handelsblad van 20 april jl. naar aanleiding van een totaal andere gebeurtenis dan de invoering van het hoorprotocol, maar het is een variant op ‘het hemd is nader dan de rok’.
De invoering van functiegericht voorschrijven van hoorhulpmiddelen verdient niet de schoonheidsprijs. Het hoorprotocol is inhoudelijk niet het struikelblok. Het is vooral de manier waarop aan de inhoud uitvoering moet worden gegeven en de met technische problemen gepaard gaande invoering die de tongen en de emoties los maakt, het hart doet vasthouden en onrust teweegbrengt bij een groot deel van de betrokken partijen.
De Audiciens zette relevante en minder relevante reacties bij elkaar.

39

Column GAIN, Hans van Pagée
Integriteit en gezond verstand

31

Column-commentaar, Wouter Dreschler
met een relativerende knipoog,

42

Agenda-mededelingen-colofon