2010

Inhoudsopgave De Audiciens
Jaargang 4
Nummer 1/februari 2010

Pagina:

Inhoud:
5
In gesprek met Joop Beelen, directeur van de NVVS
Op verschillende manieren is Joop Beelen betrokken bij het wel en wee van audiciens. Als directeur van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) ligt het voor de hand dat hij een belangrijke rol voor zijn organisatie ziet weggelegd bij het signaleren van problemen. Maar hij ziet zijn taak breder: de NVVS draagt ook bij aan oplossingen voor deze problemen en verbeteringen voor zijn achterban. Vanuit die filosofie is de NVVS ook vertegenwoordigd binnen StAr. De voorzitter van StAr, mevrouw Hans de Wit – Fleer, komt uit de gelederen van de NVVS en Joop Beelen is binnen StAr voorzitter van de normencommissie en lid van de scholingscommissie. Ook is hij betrokken bij het NOAH-platform. Daarmee heeft de NVVS grote invloed op de ontwikkeling binnen het vakgebied van de audicien en de verstrekking van hoorhulpmiddelen. Het verbeteren van de hoorzorg is hierbij een speerpunt.
Door zijn kritische opstelling ten aanzien van de recente ontwikkelingen op het vakgebied wordt Joop Beelen gezien als ´luis in de pels´. ´De Audiciens´ sprak met hem over zijn opstelling in de media ten aanzien van audiciens en zijn inspanningen om transparantie en openheid in de audicienpraktijk te realiseren.
9
StAr najaarsseminar
Het tweede StAr-seminar van 2006 werd door 350 audiciens bijgewoond; een aantal waar de organisatie behoorlijk tevreden mee was. Een groei in het aantal belangstellenden ten gevolge van de vele vernieuwingen op en rond het vakgebied was te verwachten, maar met een totaal aantal van 640 audiciens op het seminar van zaterdag 7 november (400) en maandag 9 november (240) lijkt de proef om het seminar te volgen op een dag naar keuze geslaagd. De mogelijkheid om het seminar aan te bieden op twee dagen is het gevolg van de uitslag van de enquête van het vorige seminar. De voorkeur voor zaterdag/maandag was op papier 50/50.
Uit de evaluatieformulieren blijkt dat het voorjaarssymposium over het algemeen als goed is beoordeeld. Sommige onderwerpen waren al bekend, maar gezien vanuit een ander perspectief toch informatief. Kritiek was er ook en de scholingscommissie heeft dit ter harte genomen. Het thema ´intake´ werd op het najaarsseminar vanuit andere hoeken belicht, waarbij dieper werd ingegaan op de werkzaamheden die met de intake worden verricht.
22
In gesprek met mr. J.F.H. (Koos)Voogt, oud-voorzitter van de NVAB
Sinds zijn aantreden als onafhankelijk voorzitter van de NVAB in februari 2007 heeft Koos Voogt in ´De Audiciens´ verslag gedaan van zaken die de NVAB behartigt. Als verbindende schakel tussen leden en bestuur is communicatie steeds een aandachtspunt geweest. De verschillende invalshoeken van grote audicienbedrijven en zelfstandige audiciens maken het nog altijd tot een uitdaging om de branche naar buiten toe als eenheid te presenteren. Ook de relatie met de zorgverzekeraars, de door de overheid opgelegde regels en de ontwikkelingen binnen de branche vragen om duidelijke communicatie. Bij zijn aantreden merkte hij dan ook op: ´er zijn genoeg punten om met bestuur en leden te bespreken, waarna de branche haar zienswijze verder over het voetlicht kan brengen!´
Met de keuze voor een nieuwe organisatiestructuur is er geen extern voorzitterschap meer en neemt de NVAB afscheid van Koos Voogt. Drie jaar heeft hij met inzet en enthousiasme de voorzittersrol vervuld. ´De Audiciens´ wil hem graag in het zonnetje zetten en hartelijk danken voor zijn waardevolle bijdragen aan het vakblad. In een interview praat hij nog één keer openhartig over een aantal ontwikkelingen binnen de branche.
26
Er is nog een lange weg te gaan!
Een oorzaak van oorsuizen is lang niet altijd bekend en vaak ook niet eenvoudig te achterhalen. In het geval van Steven Steenhuis leek de oorzaak aanvankelijk duidelijk, maar desondanks vond hij nergens een antwoord, laat staan een oplossing, voor zijn probleem. Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd en kwam na speuren op het internet terecht bij een winkel waar ze ´kunstzinnige´ hoortoestellen verkochten.
`Volgens de website wisten ze wel raad met tinnitus, maar in de praktijk kreeg ik al snel het gevoel dat ze me alleen maar iets probeerden te verkopen dat ik niet wilde hebben: een kussen met ingebouwde radio om ´s nachts beter te slapen en een tinnitusmaskeerder die ik eerst moest afrekenen vóórdat het toestel kon worden ingesteld!´
De klacht verergerde en door slaapgebrek en werkdruk kreeg hij last van angsten en paniekaanvallen. Toen zijn zwager overleed aan een hersentumor belandde hij in een stressvolle periode vol twijfel over zijn eigen gezondheid.
Per toeval kwam dit in een telefoongesprek ter sprake. De ervaring dat iemand buiten zijn gezin een voorstelling kon maken van de ellende met tinnitus maakte hem erg emotioneel. Er volgde een verhaal over zijn bezoeken aan huisarts, KNO-arts en kaakchirurg, het niet kunnen slapen dat bijdraagt aan nog meer stress, het nachtelijk rondrijden met zijn vrouw in de auto omdat hij daar rustig van wordt, het slapen met een aquariumpomp en angsten die hij ontwikkelde door stress en onbegrip. Een audiologisch onderzoek had nooit plaatsgevonden.
Steven Steenhuis is een actief, ondernemend en wellicht een beetje ongeduldig persoon. Zodra hij het gevoel krijgt niet deskundig te worden geholpen, zoekt hij een andere weg. Na een periode van paniek heeft hij zich min of meer neergelegd bij het feit dat de tinnitus er altijd is. Toch blijft hij voorzichtig hopen dat er verbetering mogelijk is. Christianne Nijzink sprak met hem.
28
Uit de media
27
Van harte gefeliciteerd! Afgestudeerden 30 september 2008
29
De Nationale Gezondheidsbeurs
Gezond Leven is dé Nationale Gezondheidsbeurs voor iedereen die actief bezig is met zijn gezondheid. De bezoekers kunnen alles te weten komen over hun gezondheid, doen vele gezondheidstestjes en zijn zeer geïnteresseerd in producten die een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde leefstijl. Op 22, 23 en 24 januari werd deze beurs wederom gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. In 2009 trok de beurs 20.814 bezoekers, dit jaar verwachtte men ruim 25.000 liefhebbers voor een gezond dagje uit. De beurs omvat vier themazones: sport en wellness, verzorging, medisch, eten en drinken. In de themazones en op themapleinen worden bezoekers uitgedaagd om mee te doen aan diverse gezondheidstests. Verdeeld over de themazones is er ook een aantal gezondheidpaviljoens. Eén van deze paviljoens wordt gesponsord door de Nationale Hoorstichting (www.hoorstichting.nl) , de NVVS (www.nvvs.nl) en Oorakel (www.oorakel.nl).
De audiologische centra zijn vertegenwoordigd en er is een stand van VIA, het landelijk centrum GGZ en gehoorstoornissen (www.via-info.nl). Waren vorig jaar de ketenaudiciens vertegenwoordigd, dit jaar profileerden vooral de zelfstandig gevestigde audiciens uit diverse regio´s zich op de beurs: All Ears Hoortoestellen (www.allears.nl), Hoortechnisch Centrum Schagen (www.schagen-audiciens.nl) Makker Hoorspecialisten (www.makker.nl) Stichting HoorProfs (www.hoorprofs.nl).
32
HoorProfs houdt kwaliteit hoog
Interne audits zorgen voor een nieuwe kwaliteitsimpuls
HoorProfs is een kwaliteitslabel voor de zelfstandige vakaudicien. Dat wil zeggen dat deze audiciens niet aangesloten zijn bij een keten van audicienbedrijven, maar vanuit eigen expertise bepalen hoe hun dienstverlening er uitziet. De bij HoorProfs aangesloten audicienbedrijven zijn ontstaan uit vakmanschap, ondernemerschap en jarenlange ervaring. Door te investeren in kennis en kwaliteit kunnen de HoorProfs audiciens blijven voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen voor het keurmerk `Erkend Audicien´, die de certificering door de Stichting Audicienregister (StAr) met zich meebrengt. Alle bij HoorProfs aangesloten zelfstandige audicienbedrijven zijn sinds december 2009 volledig StAr-gecertificeerd. Voor ´De Audiciens´ zette Conny de Boer, manager en auditor kwaliteitszorg bij Stichting Hoorprofs het één en ander op een rijtje.
33
Nieuws van de Nationale Hoorstichting
35
Column GAIN: Een optimistisch nieuw jaar
Hans van Pagée
37
Van het NVAB bestuur: Werk aan de Winkel
Paul Valk
NVAB gaat nog boeiende tijden tegemoet. Er is werk aan de winkel. Dat vraagt om een slagvaardige brancheorganisatie waarin zorgvuldig en, als het moet ook snel, besluiten worden genomen. Binnen het nieuwe NVAB kan het snel en doeltreffend gaan. De ledenvergadering-nieuwe-stijl, de ‘ledenraad’, bestaat vanaf nu uit vijf afgevaardigden die elkaar vaak treffen, die volledig geïnformeerd zijn en die als het moet snel kunnen beslissen. Dit besturingsmodel past bij een bedrijfstak die opnieuw tamelijk overzichtelijk geworden is: drie ketenbedrijven, één grote verkooporganisatie van zelfstandigen en een overleggroep van bedrijven die niet zijn aangesloten bij een grote serviceorganisatie. Vijf groepen dus die ieder vertegenwoordigd zijn in de ledenraad. Die vijf dekken de hele Nederlandse markt van ‘serieuze’ audicienbedrijven.
38 Agenda

 


Nummer 2/mei 2010

Pagina:

Inhoud:
5
Merk me op!, symposiumverslag
Op 29 januari 2010 organiseerde het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) in samenwerking met Kalorama en Visio een symposium over ouderen die niet (goed) kunnen zien én niet (goed) horen. In Nederland zijn naar schatting 30 tot 35.000 ouderen die ten gevolge van ouderdomsaandoeningen problemen hebben met beide functies. Het betreft ongeveer één op de zeven bewoners van verpleegtehuizen en één op de twintig in verzorgingstehuizen. Slecht horen in combinatie met slecht zien is een niet gemakkelijk herkenbare situatie. In verpleeg- of verzorgingshuis gaat de aandacht vaak naar ernstiger zaken. De mensen klagen niet omdat het functieverlies nou eenmaal hoort bij het ouder worden, maar daarmee worden zij ook slecht opgemerkt.
Op de website van CCE (www.cce.nl) staat: ´Het CCE richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen. Een bijzondere zorgvraag ontstaat als de problemen van een cliënt zo complex zijn dat de eigen zorgverleners deze niet meer kunnen oplossen. De kwaliteit van leven is dan ernstig in het geding.´
Norbert Vandevorst, directeur CCE Noord-Brabant en Limburg: ´Als je als organisatie een bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven, moet je content zijn.´
Horen en zien zijn verschillende dingen, maar verenigd in één mens hebben ze indringend met elkaar te maken. Er is nog weinig expertise in de doofblindenzorg. CCE gebruikt kennis en ervaring om expertise op te bouwen en draagt deze over aan hulpverleners.
9 In gesprek met Marion Duivenvoorde, directeur DHTA
Met een nieuwe opleidingsstructuur, een nieuw gebouw en een groeiend aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor de Dutch HealthTec Academy ligt er voor de nieuwe directeur een zware taak. Efficiency, kwaliteit en een goede aansluiting op het bedrijfsleven zijn belangrijke redenen geweest om opleidingen in één Academie samen te voegen.
Drs. M.Y.B.P. Duivenvoorde is nu drie maanden in functie en vertelt hoe binnen de DHTA een aantal opleidingen in de gezondheidstechnische beroepen de krachten bundelt. De DHTA wil méér zijn dan een school. De DHTA wil beroepsgroepen bij elkaar brengen en meer instroom genereren in beroepsonderwijs dat goed aansluit op de snelle actuele ontwikkelingen. Het aanpassen en aanvullen van de verschillende opleidingen krijgt een natuurlijke impuls als bedrijfsleven en beroepsgroep bij elkaar worden gebracht. Via het expertisecentrum dat aan de school wordt gekoppeld levert de DHTA een bijdrage aan de ontwikkelingen van de beroepsopleidingen samen met het bedrijfsleven. De Dutch HealthTec Academy staat voor hecht partnerschap en het realiseren van nieuwe ambities.
13 Femke
Dat al bij heel jonge kinderen een gehooraanpassing wordt gedaan is bekend, maar Femke van Leeuwen kreeg haar eerste hoortoestellen aangemeten op een leeftijd van 17 dagen. In ´De Audiciens´ van november 2009 stond een gesprek hierover met audicien Stijn Hoogeboom van Makker Hoorspecialisten, die in nauwe samenwerking met het Audiologisch Centrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis verantwoordelijk is voor deze aanpassing en die van Femke´s oudere zusje Lotte. Lotte kreeg ook als jonge baby al haar hoortoestellen en had in het begin iedere 3 à 4 weken nieuwe oorstukjes. Femke is al toe aan haar derde paar. Het contact met de audioloog en de audicien is intensief, net als het contact tussen audioloog en audicien. In februari van dit jaar ging ´De Audiciens´ op bezoek bij de familie van Leeuwen voor een gesprek met de ouders. Ronald en Sacha vertellen over hun ervaringen met twee ernstig slechthorende/dove kinderen.
16
Brief aan de minister (NVVS)
De Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden is voorstander van de CVZ-adviezen waardoor eindelijk voor hoorhulpmiddelen marktwerking volgens het 'nieuwe zorgstelstel' ontstaat. Daarom heeft de NVVS een open brief aan minister Klink gestuurd.
17 In het nieuws
19 Week van het Oor
Ook dit jaar zijn er in het kader van De Week van het Oor weer verspreid over het land activiteiten georganiseerd die het grote publiek attent en alert moeten maken op goed horen. Herman ten Berge, directeur van de Nationale Hoorstichting: ´De medewerking van de audicienbedrijven is dit jaar beduidend groter dan vorig jaar. Er is een beter draagvlak. Er is goed meegedacht en de Week van het Oor is groot aangepakt´.
In de media wordt in toenemende mate aandacht besteed aan het gehoor en ook de politiek biedt een luisterend oor en buigt zich met regelmaat over gehoorvraagstukken. In dit kader is het onderwerp van dit jaar op meerdere manieren op te vatten: ´Tijd om je gehoor serieus te nemen´.
Op 20 april werd aan Pauline Smeets, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) het TNS-NIPO-rapport ´het gehoor van Nederland´ overhandigd.
In opdracht van de Nationale Hoorstichting heeft TNS-NIPO 5 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd naar het gehoor van Nederland. Dit onderzoek is recent herhaald. Herman ten Berge noemt een opvallend positief resultaat uit het rapport dat het hoortoestelgebruik is toegenomen en dat bijna driekwart van de mensen die een hoortoestel dragen daarmee redelijk tot heel tevreden is. Ook ervaren zij positieve effecten op de relatie met hun partner en contacten met vrienden. Een negatief punt is dat mensen gemiddeld 7 jaar doorlopen met gehoorklachten vóór wordt overgegaan tot de aanschaf van een hoortoestel.
20 Over de grenzen van de audiologie, symposiumverslag
Ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Audiologie op 11 februari 2010 een jubileumsymposium in Spant! in Bussum onder de titel: ´over de grenzen van de audiologie´. Audiologie werd ooit door prof. J. J. Groen omschreven als het gebied waar de medicus, geluidstechnicus en sociale werker elkaar ontmoeten. De NVA stimuleert actief het uitwisselen van informatie tussen de verschillende disciplines, staat open voor uitbreiding naar andere vakgebieden en kruisbestuiving. De grenzen van het gebied zijn de afgelopen 60 jaar fors verlegd en de audiologie heeft een groot aantal disciplines in zich verenigd.
Het Nederlands taalgebied heeft 5 hoogleraren audiologie: prof. dr. ir. A. Snik, prof. dr. ir. W. A. Dreschler, prof. dr. J. Wouters, prof. dr. ir. J. M. Festen en prof. dr. P. van Dijk. Zij gaven, gekoppeld aan een collega of deskundige uit een ander vakgebied, een presentatie. Hierbij werd ingegaan op de overeenkomsten, overlap, verschillen of tegenstellingen tussen de vakgebieden. Daarbij werden publiek en sprekers ook regelmatig op het verkeerde been gezet door de ´heren van de Gemeentereiniging´ die een extra ludiek en feestelijk tintje gaven aan dit jubileum.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Prof. dr. ir. T. Houtgast, dr. ir. P. J. J. Lamoré en dr. J. Verschuure benoemd tot Lid van verdienste wegens het tonen van grote betrokkenheid bij de NVA en de wijze waardoor zij zich voor de doelstellingen en activiteiten hebben ingezet. Zij werden toegesproken door Prof. dr. ir. R. Plomp, dr. T. Kapteijn en prof. Dreschler.
27 The princess Haya Widex Congress of peadiatric audiology 2010
Op 13, 14 en 15 mei wordt in Dubai het 6e Widex Congress of Paediatric Audiology georganiseerd. HRH Prinsess Haya Bint Al Hussein heeft haar naam verbonden aan dit congres omdat zij overtuigd is dat het verbeteren van gezondheidscondities voor kinderen met een gehoorstoornis niet alleen de kwaliteit van leven verbetert, maar ook bijdraagt aan het welzijn van toekomstige generaties. Dit congres, waar vooraanstaande professionals op het gebied van kinderaudiologie samenkomen en hun expertise delen, is een belangrijke stap om dit doel te verwezenlijken.
Het programma bestrijkt vele onderdelen van de kinderaudiologie. Naast lezingen en presentaties kunnen deelnemers uit meer dan 35 verschillende landen ook workshops en discussies bijwonen over uiteenlopende onderwerpen zoals geluidsversterking voor kinderen, taalontwikkeling en het auditieve systeem. Voor het eerst worden de lezingen van dit congres gebundeld in een speciale uitgave van Seminars in Hearing, een journaal met ´peer reviews´ van recente ontwikkelingen op het gebied van audiologie, gehooronderzoek, gehoorverlies en auditieve stoornissen (www.thieme-connect.com/ejournals).
Met dank aan Age van Dijk van Veenhuis Medical Audio/Widex kan ´De Audiciens´ op voorhand een beknopt overzicht presenteren van de lezingen.
35 Van de bestuurstafel; laatste ontwikkelingen en discussies bij de NVAB
Petra van de Goorbergh
36 Preview meeting Dutch HealthTec Academy
De Dutch HealthTec Academy begint steeds meer vorm te krijgen. Ook letterlijk, nu het nieuwe gebouw in Utrecht wordt ingericht. Op 10 maart werden in Het Klooster in Amersfoort zo’n zeventig vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en andere betrokken organisaties bijgepraat over de jongste ontwikkelingen.
39 Column GAIN; de kou uit de lucht
Hans van Pagée
41 Column Wederhoor: Knappe koppen en de zorg die ze veroorzaken
Paul Valk
42
Agenda

 


Nummer 3/augustus 2010

Pagina:

Inhoud:
5
StAr seminar juni 2010
Het StAr voorjaarsseminar is op twee zeer zomerse dagen in juni goed bezocht door een groot aantal audiciens en deelnemers uit aanverwante belangstellingsgebieden. Op zaterdag 26 juni telde de zaal 375 deelnemers, op maandag 28 juni iets minder, maar dat had niets te maken met het WK voetbal en het programma werd keurig op tijd afgerond.
Dagvoorzitter Hans van Pagée meldt dat evaluatieformulieren van het vorig seminar een ´dikke 7´ hebben opgeleverd voor het inhoudelijk programma. Aangezien de belangen groot zijn op weg naar verhoging van de kwaliteit en de triage-audicien streeft het StAr-bestuur naar een dikke 8. De tijd zal het leren.
Het seminar heeft deze keer geen thema meegekregen. De SAL-test, onderzoek naar functionele omschrijving en protocollen, betrouwbaarheid van gegevens die meegeleverd worden bij hoortoestelfuncties en het belang van kennis van zaken van hoorhulpmiddelen náást het hoortoestel vormden de onderwerpen waarover duidelijke presentaties werden gehouden door prominenten in dit vakgebied.
18 In gesprek met dr. G. A. van Zanten
Naar aanleiding van de aanpassing van hoortoestellen bij Femke van Leeuwen, 17 dagen na haar geboorte, sprak ´De Audiciens` met Stijn Hoogeboom die als audicien bij dit traject is betrokken. (jaarg.3, nr. 4). In een gesprek met de ouders van Femke en haar eveneens slechthorende zusje Lotte kwamen de bijzondere problemen aan bod waar het gezin mee te maken krijgt.(jaarg. 4, nr.2). Als laatste partij in dit drieluik geeft Dr. Bert van Zanten zijn visie op verschillende aspecten van gehoorzorg bij jonge kinderen.
21
Oorakel: ook voor audiciens!
Voor mensen met vragen over het gehoor, slechthorendheid, doofheid, hoorhulpmiddelen en spraak- en taalproblemen is Oorakel een vraagbaak en vaak ook een eerste aanknopingspunt op weg naar adequate hulpverlening.
Sinds de oprichting in 1996 is Oorakel uitgegroeid tot een waardig expertisecentrum waar iedereen kosteloos terecht kan: particulieren én professionals. Onder audiciens geniet het brede programma van Oorakel nog onvoldoende bekendheid. Het adviescentrum kan een aanvulling zijn in de dienstverlening aan de cliënt van de audicien en voor de audicien zelf. Oorakel heeft een grote expertise ontwikkeld op het gebied van hoorhulpmiddelen naast het hoortoestel. Daarnaast is vooral het verstrekken van informatie een speerpunt. Dit kan via een bezoek aan de vestigingen, telefonisch, via email en via de website. Op de website staan ook PDF-documenten die kunnen worden gedownload (over onder andere slechthorendheid en doofheid, spraak- en taalontwikkeling, hoorhulpmiddelen en vergoedingen.)
Klanten van Oorakel verzuchten soms: ´had ik dit maar eerder geweten. Waarom heeft de KNO-arts/audicien ons nooit over Oorakel verteld?´ ´De Audiciens´ sprak met manager Gert Stolk en medewerker Wilma Koster om Oorakel bij audiciens onder de aandacht te brengen.
24
De vuvuzela toetert na
De vuvuzela (Zulu voor lawaai maken) of lepatata en traditioneel gemaakt van een Kudu-hoorn (antilope-soort), werd gebruikt om over grote afstand mensen op te roepen voor samenkomsten. Dit blaasinstrument is de laatste 15 jaar uitgegroeid tot een trots symbool van het Zuid-Afrikaans voetbal omdat een bedrijf destijds handig inspeelde op de aanwezigheid van vuvuzelas bij voetbalwedstrijden. Toen bekend werd dat Zuid-Afrika gastland zou zijn voor het wereldkampioenschap voetbal verkochten straatventers meer dan 20.000 vuvuzelas. Maar ook buiten Zuid-Afrika groeide de belangstelling. Vooral via internet werd wereldwijd eigen landsversie van de vuvuzela aangeboden. Zo kreeg Nederland de oranje toeter op de tribune.
In februari van dit jaar verscheen een wetenschappelijke brief van De Wet Swanepoel (Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa and Callier Centre for Communication Disorders, University of Texas, Dallas USA), James W. Hall III (Department of Communication Pathology, University of Pretoria, South Africa and Department of Communicative Disorders, University of Florida, Gainesville, USA) en Dirk Koekemoer (Research and Development Department GeoAxon, Pretoria, South Africa) in het South African Medical Journal (SAMJ 2010; 100: 99-100) om te waarschuwen tegen de schadelijke gevolgen van de vuvuzela bij voetbalwedstrijden. In het aprilnummer van het SAMJ werden de onderzoeksgegevens toegelicht:
30
Stichting ´Specsavers steunt´
In navolging van groot succes in het Verenigd Koninkrijk lanceerde Specsavers Opticiens op 19 mei op kinderboerderij de Uylenburg in Amsterdam haar eigen liefdadigheidsstichting: Stichting Specsavers Steunt. Twaalf lokale goede doelen - één uit iedere provincie - kregen de eerste donatie van de stichting uit handen van Dame Mary Perkins, oprichtster van Specsavers en beschermvrouwe van de Britse evenknie van de stichting en haar dochter Julie Perkins, Country Manager van Specsavers in Nederland. De stichting is in het leven geroepen door Specsavers om samen met de winkels iets terug te geven aan de lokale gemeenschap. Voor elke verkochte bril of verkocht hoortoestel doet iedere winkel een donatie aan de stichting. In totaal verwacht Specsavers per jaar vele tienduizenden euro’s te doneren aan lokale initiatieven die de samenleving ten goede komen. Klanten van Specsavers helpen mee om de initiatieven te kiezen. Van een kinderboerderij tot een dierenasiel, bejaardentehuis of jeugdvereniging.
31 Persbericht NVAB
Kabinet dreigt zich miljoenen te verrekenen op vergoeding hoortoestellen
33 Oriëntatiejaar HealthTec
Met ingang van september 2010 komen in Utrecht verschillende vakopleidingen in gezondheidstechnische beroepen samen onder één dak: de Dutch HealthTec Academy. (Zie o.a. ´De Audiciens´ jrg. 3, nr. 3 10-11, jrg. 4 nr. 2 9-11 en 16-17).
Nieuw is het Oriëntatiejaar HealthTec, een voltijdsopleiding waarin jonge leerlingen (vanaf 16 jaar) kennismaken met de verschillende gezondheidstechnische beroepen en begeleid worden bij het maken van een gerichte beroepskeuze. Om dit Oriëntatiejaar HealthTec tot een succes te maken is de medewerking van het bedrijfsleven onmisbaar om leerlingen kennis te laten maken met de beroepspraktijk.
35 Uit de media
Om te komen tot een passend zorgaanbod voor doofblinden moeten zorgverleners en cliënten die niet (goed) kunnen zien én horen vaker met elkaar in gesprek. Dit bleek tijdens een bijeenkomst op 16 juni jl. in Driebergen waar cliënten, zorgaanbieders voor doofblindenzorg en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) met elkaar spraken over de zoektocht van cliënten naar passende zorg.
37 Bestuurstafel NVAB
Petra van de Goorbergh
38 Categorisering van hoortoestellen
In opdracht van CVZ heeft Stichting PACT (Platform for Audiological Clinical Testing, onderdeel van FENAC, Federatie van Nederlandse Audiologische Centra) een onderzoek uitgevoerd onder de titel: Compensatie van verminderd horen: Technische mogelijkheden van hoortoestellen en indicaties.
CVZ zoekt naar een goede manier om het budget m.b.t. hoorhulpmiddelen opnieuw in te richten.
Onderdeel van dit onderzoek is een enquête die in eerste instantie onder een (klein) aantal hoortoestelgebruikers werd gehouden m.b.t. de aanschaf van het hoortoestel. Het onderzoek werd later uitgebreid met grotere aantallen patiënten afkomstig van het AC, KNO-arts of audicien en NVVS.
39 Comumn GAIN: de vuvuzela en wij
Hans van Pagée
41 van het NVAB bestuur
Mr. J.F.H. (Koos) Voogt
42
column: Wederhoor `telefoon´
Paul Valk

 


Nummer 4/november 2010

Pagina:

Inhoud:
5
EUHA 2010
Met in totaal 700 leden is de EUHA (Europäische Union der Hörgeräteakustiker) de oudste en grootste professionele organisatie op dit gebied in Europa. De Hannover Messe bood van 13 to 15 oktober onderdak aan de 55e EUHA. Op een internationaal congres dat het meest belangrijke wordt genoemd op ons vakgebied in heel Europa, gaven meer dan 25 sprekers hun visie over de laatste ontwikkelingen op audiologisch gebied.
Om te luisteren, kijken, ideeën uit te wisselen en informatie te verzamelen reisde een groot aantal Nederlandse audiciens, audiologen en anderen uit de gehoorbranche naar Duitsland. Op de bijbehorende vakbeurs met meer dan 100 exposanten kon iedereen vanuit de eerste hand kennismaken met innovaties in de hoortoestelindustrie. Aan den lijve konden bezoekers ervaren hoe de verschillende in- en achter het oorsystemen zich ontwikkeld hebben en een steeds beter horen mogelijk maken.
15
Nieuwe DHTA brengt branches en opleidingen dichter bij elkaar
Drie jaar geleden was het nog een droom, nu een modern opleidingsgebouw in het centrum van het land waar wordt gewerkt aan de toekomst: van de leerlingen, van de opleidingen en van de branches. Een bijzondere samenwerking tussen onderwijsinstellingen, branches en SVGB kenniscentrum heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal opleidingen onder één dak is gevestigd. Dat biedt de mogelijkheid om over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken, zonder daarbij het eigen karakter te verliezen. Ook kunnen de vakopleidingen nu beter toegesneden worden op de vragen uit het bedrijfsleven. Kwaliteit en innovatie staan hoog in het vaandel. Daarbij draagt de moderne, aantrekkelijke uitstraling van de Dutch HealthTec Academy veel bij aan een betere profilering van de gezondheidstechnische beroepen.
Per 1 september 2010 zijn de nieuwe leerlingen begonnen in hun nieuwe school. Wat zijn hun eerste indrukken? En hoe vinden de docenten het om hier te werken? Een beeld van de eerste periode.
17
Symposium ´merk me op!´ over werken met doofblinden
Ruim 220 professionals namen deel aan het symposium Merk me op! In de afgelopen jaren werd meer bewustzijn gecreëerd voor de problematiek van doofblindheid zodat het accent nu meer kan verschuiven naar de zorg op de werkvloer. In Nederland zijn er circa 4.000 mensen met een verstandelijke beperking die bovendien slechtziend én slechthorend zijn. Dat is ongeveer één op de twintig cliënten van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn de gevolgen voor deze mensen? Welke oplossingen zijn er voor hun problemen? Wat betekent dit voor de zorg op de werkvloer? Hoe organiseer en borg je deze zorg?
Deze vragen stonden centraal tijdens het symposium Merk me op! voor zorgprofessionals. Het werd op 7 september 2010 voor de zevende keer georganiseerd door het CCE, samen met Bartiméus en Kentalis. Verder werkten mee het Audiologisch Centrum Brabant, Kalorama, Philadelphia, Rijksuniversiteit Groningen, Tallant en Visio.
19
Nieuws
21
Diploma uitreiking audiciens 2010
De diploma-uitreiking 2010 in de aula van de Dutch HealthTec Academy (DHTA) was een gezellig treffen van examenkandidaten, oud-leerlingen, importeurs, vertegenwoordigers, audicienbedrijven, docenten, assessoren, ouders, kinderen, vrienden en bekenden. Paul Valk, één van de sprekers, merkte op dat het aanvoelde als een gezellige audicienskroeg. Dit is een aardige betiteling van de sfeer die er heerste én de ambiance. Veel gasten bleven genoeglijk bij elkaar staan aan de verschillende sta-tafels of namen plaats op de klaargezette stoelen. Zittend of staand, iedereen luisterde aandachtig naar de verschillende sprekers.
25 Column GAIN: Bezuinigen
Hans van Pagée
27 Revalidatie met een tinnitusmaskeerder; kansen
In deel A van de Veldnorm Hoortoestelverstrekking staat bij ´probleem signaleren en zorgvraag formuleren´, dat (met uitzonderingen) iedereen met klachten over slechthorendheid zich kan melden bij de huisarts of de StAr-geregistreerde audicien. Omdat niet altijd duidelijk is waar iemand met oorsuizen terecht kan, worden audiciens regelmatig geconfronteerd met cliënten met tinnitusklachten. Het is van uitermate groot belang dat deze mensen direct de juiste zorg krijgen aangeboden. Tinnitus is en blijft een moeilijk onderwerp, zowel voor cliënt/patiënt als zorgverlener en vraagt in een aantal gevallen een specialistische aanpak. In het NOAH-protocol is oorsuizen duidelijk aangemerkt als criterium voor doorverwijzing naar een KNO-arts.
Mensen met tinnitusklachten kunnen door de huisarts zowel naar een KNO-arts als naar een Audiologisch Centrum worden verwezen. Bij de KNO-arts vindt altijd een kort gehooronderzoek en een kort gesprek plaats. Bij een Audiologisch Centrum vindt altijd een uitgebreid gehooronderzoek en een uitgebreid gesprek plaats. Hoe komt de patiënt in het meest geschikte traject?
De Audiciens sprak hierover met drs. M.M. Scharloo-Cressent, klinisch fysicus–audioloog en mw. E.C. Tromp, audiologisch maatschappelijk werker, beiden verbonden aan Koninklijke Kentalis Audiologisch Centrum Flevoland.
31 Hoortoestellen: techniek, aanpassing en evaluatie
In de Jaarbeurs te Utrecht hield de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) op vrijdag 24 september haar najaarsvergadering. Na afloop van de (besloten) Algemene Ledenvergadering waren er diverse presentaties n.a.v. verschillende thema´s en enkele vrije voordrachten.
De thema´s werden ingeleid door prof. dr. med. Jürgen Kießling van de Universität Gießen (Duitsland). Hij werd als expert uitgenodigd om zijn visie te geven over technische ontwikkelingen in hoortoestellen, aanpastechnieken, evaluatie en gebruikerstevredenheid.
De vrije voordrachten hadden als onderwerp: Aututor, Ruisonderdrukking in hoortoestellen: (luister)experimenten, Trends in hoortoesteltechniek en Text Rexeption Treshold als maat voor de cognitieve component bij spraakverstaan in ruis. Aan het eind van de dag kregen alle deelnemers de eindrapportage van project OP09/652/002 ´Compensatie van verminderd horen: technische mogelijkheden van hoortoestellen en indicaties´ cadeau.
47 Column Wederhoor: Prettige feestdagen
Paul Valk
48 Een audicien in iedere winkel?
De Stichting Audicienregister hanteert als uitgangspunt, dat cliënten moeten worden geholpen door geregistreerde audiciens. De StAr-erkenning wekt bij lang niet iedereen het vertrouwen dat dit bij erkende organisaties ook altijd het geval is. Daarom vraagt een aantal audiciens bij herhaling om een norm die de aanwezigheid van een geregistreerde audicien verplicht stelt in iedere verkooplocatie gedurende de hele openingstijd. Een dergelijke regeling is, naar mijn overtuiging en die van het StAr-bestuur, in strijd met mededingingsregels. StAr zal andere middelen moeten inzetten om ervoor te zorgen dat klanten niet in handen vallen van medewerkers die daarvoor niet bevoegd en bekwaam zijn. Die andere middelen zijn er en ze worden opgenomen in een herziene versie van het StAr-handboek dat vanaf 1 januari 2011 van kracht wordt. Intussen kunnen we misschien de voortdurende discussie over de ‘aanwezigheidseis’ beëindigen.
50 Agenda